Algemene voorwaarden
Home Facility Holster

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen gelden onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Home Facility Holster met Kvk-nummer 682.294.02 een partij is.
 2. Home Facility Holster en de hulpen leveren diensten op basis van een inspanningsverplichting.
 3. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp.
 4. Alle overeenkomsten met Home Facility Holster zijn gebaseerd op de overheidsregeling voor Diensten aan huis.

Artikel 2 Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt individueel met de klant afgesloten waarbij de algemene voorwaarden van Home Facility Holster onderdeel hiervan uitmaken.
 2. Overeenkomsten met Home Facility Holster zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst tussen de klant en Home Facility Holster kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Home Facility Holster als de klant. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 4. De overeenkomst eindigt:
  1. Door overlijden van de klant;
  2. Bij wederzijds goedvinden;
  3. Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Home Facility Holster, met in achtneming van lid 3 van dit artikel;
  4. Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
  5. In geval van ontbinding door de rechter.
 1. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil wordt aan de Rechtbank te Arnhem voorgelegd.

Artikel 3 Werkafspraak afzeggen

 1. Indien een geplande terugkerende afspraak minimaal zeven dagen daarvoor wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.
 2. Het annuleren van een afspraak dient aan het kantoor van Home Facility Holster te worden doorgegeven. Dit kan telefonisch door te bellen naar +31 06 30 32 85 74 of per email naar info@homefacility.nl.
 3. Niet tijdige annuleringen worden bij de klant in rekening gebracht, ook als er sprake is van een overmachtssituatie.

Artikel 4 Klachten

 1. Om het mogelijk te maken voor Home Facility Holster om te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan het kantoor van Home Facility Holster gemeld te worden. Indien u niet over mail beschikt, kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn besproken met de huishoudelijke hulp die zij krijgt toegewezen vanuit Home Facility Holster. Ieder huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant de contactpersoon duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten, zodat de hulp haar werk goed kan uitvoeren.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp met deugdelijke apparaten kan werken en dat de juiste schoonmaakproducten aanwezig zijn.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan. Hiervoor dient onder andere de toegang tot de ruimte worden geboden, de benodigde producten en materialen dienen aanwezig te zijn en er dienen geen belemmeringen te zijn die het werken onmogelijk dan wel onwenselijk maken.
 4. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt en ervoor kiest om binnen een jaar na opzegging verder te gaan met de huishoudelijke hulp van Home Facility Holster, dan rekent Home Facility Holster hier een bemiddeling fee voor van €500,-.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Home Facility Holster treedt op als bemiddelaar tussen u (opdrachtgever) en de dienstverlener. De dienstverlener werkt rechtstreeks voor de opdrachtgever. Home Facility Holster heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een dienstverlener.
 2. Home Facility Holster is niet verantwoordelijk voor het niet verschijnen van de dienstverlener op de afgesproken schoonmaak dag en tijdstip tussen opdrachtgever en de dienstverlener. Wel kijken we samen met u naar een oplossing.
 3. Home Facility Holster staat niet in voor de bereikbaarheid van de dienstverlener. Wel kijken we samen met u naar een oplossing.
 4. Indirecte schade of gevolgschade veroorzaakt door de dienstverlener, kan niet verhaald worden op Home Facility Holster. De werkzaamheden vinden in opdracht van de opdrachtgever plaats.
 5. Opdrachtgever zal als opdrachtgever zorgen voor een veilige werksituatie voor de dienstverlener en zal de dienstverlener faciliteren met deugdelijke (gebruiks)materialen welke nodig zijn om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

Opmerkingen: Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen–en/of inboedelverzekeringen is een clausule “huispersoneel” opgenomen. Wij raden de opdrachtgever aan om de verzekering te controleren op deze clausule.

Artikel 7 Sleutel

 1. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de huishoudelijke hulp te geven, is de hulp daar aansprakelijk voor.

Opmerkingen: Als u het wenst stuurt Home Facility Holster u gratis een sleutellabel met code toe met vermelding van ons telefoonnummer. Een eventueel verloren sleutel kan dan niet gemakkelijk in relatie gebracht worden met uw woning.

Artikel 8 Betaling

Betalingen aan Home Facility Holster geschieden bij voorkeur via automatische incasso. Indien u niet via een automatische incasso betaalt dan wel dat een automatische incasso niet gelukt is, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. Betalingen aan Home Facility Holster dienen bij voorkeur te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, de betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
 2. Betalingen aan Home Facility Holster kunnen in plaats van via automatische incasso ook gedaan worden via overboeking of iDeal.
 3. Bij handmatige overboeking dient het volledige bedrag onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden. Bij niet volledige betalingen en bij het ontbreken van een factuurnummer, kan de betaling niet geadministreerd worden en ontvangt u automatisch een herinnering.
 4. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen, dan dient u iedere factuur afzonderlijk te betalen onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Een opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de opdrachtgever aan Home Facility Holster verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Wanneer de betaling zeven weken na de factuurdatum nog niet is voldaan, zal de afhandeling overgedragen worden aan een incassobureau.

Artikel 9 Privacy

 1. Home Facility Holster verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 10 Incidentele dienstverlening

Bij incidentele dienstverlening, te weten eenmalige schoonmaak en schoonmaak naar aanleiding van een cadeaubon, gelden de volgende aanvullende en/of afwijkende bepalingen.

 1. Artikel 2,3,7 en 8 zijn niet van toepassing op incidentele dienstverlening.
 2. De schoonmaakproducten en benodigde schoonmaakapparatuur dienen aanwezig te zijn in de woning.
 3. De factuur wordt verstuurd zodra de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt en deze dient ook vooraf betaald te worden.
 4. Met betaling van de factuur geeft u akkoord voor het plaatsvinden van onze dienstverlening op de afgesproken datum.
 5. Bij annuleren van een geplande schoonmaak door de opdrachtgever geldt dat als deze langer dan één week voor aanvang van de schoonmaak wordt geannuleerd het gehele bedrag, onder inhouding van één uur, naar wens van de opdrachtgever wordt teruggestort dan wel wordt gereserveerd voor een nieuwe schoonmaak. Bij annuleren van een incidentele schoonmaak die binnen één week plaats zou vinden vindt geen terugbetaling plaats. Bij annuleren van een geplande schoonmaak op initiatief van Home Facility Holster vindt volledige terugbetaling plaats.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Definitie:

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Home Facility Holster: Bemiddelaar
 2. Dienstverlener: Beoefenaar van een dienstverlenend beroep die is ingeschreven bij Home Facility Holster maar in dienst van de opdrachtgever
 3. Opdrachtgever: Zijnde de klant

Artikel 12 Slotbepalingen

Home Facility Holster behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de klant, tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien de KLANT niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.

Versie juni 2020